Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1 maart 2021 – vervangt alle voorgaande

Toepasselijkheid :

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten door QP Consult BV, met maatschappelijke zetel Vogelzanglaan 15, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer  BE 0862.616.446

Voorwerp van de Overeenkomst

Inschrijving voor een opleiding gebeurt aan hand van een overeenkomst die wordt afgesloten tussen de opdrachtgever en QP Consult BV

Voor bedrijfsinterne opleidingen wordt een offerte opgemaakt.

Voor adviesverlening wordt een offerte opgemaakt met duidelijke omschrijving van de opdracht en uitvoerder.

Prijzen :

Open opleiding :

Prijzen liggen vast per opleiding.  Alle prijzen zijn excl BTW.

Uitzonderlijk kan QP Consult deelnemers toestaan om tijdens de looptijd van de opleiding in te stappen. Er wordt dan een  aangepaste prijs voorzien.

Bedrijfsinterne opleidingen :

Prijzen worden vastgelegd via een offerte of overeenkomst.

Vergoeding advies opdrachten :

Worden vastgelegd in de offerte of overeenkomst. 

ALGEMEEN

    • Alle prijzen zijn excl BTW en excl reiskosten tenzij anders vermeld.
    • Voor langlopende opdrachten worden de prijzen jaarlijks geïndexeerd.

Duur overeenkomst :

Open opleiding :

De opleiding gaat door op de voorziene dag – deze is terug te vinden in de overeenkomst die bij akkoord wordt afgesloten alsook op de website van QP Consult.

Bedrijfsinterne opleiding :

Bij opmaak overeenkomst of offerte worden de dagen van de opleiding vastgelegd en afgesproken met de klant.

Advies verlening

Overeenkomsten worden voor een bepaalde duur afgesloten. 

Op regelmatige tijdstippen wordt samen met de opdrachtgever de samenwerking geëvalueerd.

Indien het contract, uiterlijk één maand voor het verstrijken van het contract niet opgezegd of aangepast wordt, wordt dit contract stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.

Behoudens de opzegging bij het verstrijken van de overeengekomen periode van samenwerking, kan het contract door iedere partij op elk ogenblik worden beëindigd wanneer de andere partij zich schuldig maakt aan een grove wanprestatie die elke verdere samenwerking onmogelijk maakt.  In voorkomend geval is de in gebreke gebleven partij vergoeding verschuldigd van alle schade die de wederpartij lijdt ingevolge de vervroegde beëindiging.

Wijziging opdracht :

Indien zich in de loop van de opdracht wijzigingen voordoen zal dit steeds in overleg met de opdrachtgever beslist en afgesproken worden.

Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van betrokken uitvoerende personen ontslaat QP Consult van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten kan doen gelden.
In geval van overmacht zal QP Consult daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van QP Consult af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van deze opdracht.

Plaats en tijd van uitvoering

Opleiding

QP Consult bepaalt de locatie voor de opleiding en maakt die bekend via Website of overeenkomst.

De locatie kan tijdens de opleidingen gewijzigd worden na informeren van de deelnemers.

Bedrijfsinterne opleidingen :

De opleiding gaat binnen het bedrijf door of kan online georganiseerd worden. Dit wordt in de overeenkomst vastgelegd.

Advies

De prestaties van de consultant, zoals omschreven in ‘voorwerp van overeenkomst’  van deze overeenkomst, zullen worden verricht gedurende afgesproken periode. 

De consultant regelt vrij de plaats, de wijze en de tijdstippen waarop de hem toevertrouwde taken zullen worden uitgevoerd, één en ander weliswaar rekening houdend met de gebruikelijke werkuren in de kantoren van de opdrachtgever (08.00 uur – 17.00 uur).

De opdrachtgever verbindt er zich toe om in zijn kantoren aan de consultant de nodige accommodatie ter beschikking te stellen (gebruikelijke kantooruitrusting), en onder meer via een PC toegang  te verschaffen tot alle voor de uitvoering van de opdracht nodige bedrijfsinformatie (het netwerk- en informaticasysteem enz….).

Facturatie :

Facturatie gebeurt na inschrijving of op het eind van elke maand.

Indien je geen gebruikt maakt van de KMO-portefeuille dien je de factuur  binnen de 30 dagen aan QP CONSULT te voldoen.

Indien je gebruik maakt van de KMO-portefeuille, betaal je enkel binnen 30 dagen de BTW rechtstreeks aan QP CONSULT.

Het opleidingsbedrag /of bedrag aanvraag project (excl. BTW) betaal je via de KMO-portefeuille aan QP CONSULT. Je maakt je aandeel over naar de KMO-portefeuille. De Vlaamse Overheid vult dit aan met haar aandeel. Vervolgens kan je de rest van je factuur voldoen, door een storting te doen aan QP CONSULT. OPGELET : je moet dit nog manueel uitvoeren.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.

Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 15 dagen na aangetekende aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten

​​​​​​​Annulering :

Opleidingen :

Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd.

Je mag altijd een collega in je plaats laten deelnemen. Gelieve elke wijziging in die zin via mail door te geven aan herman.hillaert@qpconsult.be.

Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (herman.hillaert@qpconsult.be) te worden bezorgd.

Advies :

Bij een annulering  van de afspraak binnen de 48 uur voor de afspraak zal 100 % van de vergoeding aangerekend worden.

Bij een annulering binnen de week wordt 50% van de vergoeding  aangerekend.

Bij een annulering meer dan 1 week op voorhand worden geen kosten in rekening gebracht.

Wijziging en annulering :

Door onvoorziene omstandigheden kan QP Consult ten allen tijde de opleiding annuleren, het programma, de datum of de locatie wijzigen.

Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

De resultaten van toepassing en gebruik van de door QP Consult  verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van QP Consult vallen. Ofschoon de opdracht door QP Consult  naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan QP Consult derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichte studies en verstrekte adviezen.
QP Consult is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van QP Consult voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Voor zover QP Consult bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan QP Consultop geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met QP Consult of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met QP Consult.
QP Consult is niet aansprakelijk voor geleden gevolgschade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever QP Consult te vrijwaren

Geheimhouding

QP Consult  verbindt er zich toe om zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging ervan, om welke redenen dan ook, alle vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis heeft kunnen nemen tijdens de uitvoering van deze overeenkomst, geheim te houden en noch zelf, noch via derden deze kennis voor eigen rekening aan te wenden of te vervreemden.

Wijziging van de voorwaarden

QP Consult behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan opdrachtgever tot op de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht.  Elk geschil betreffende geldigheid, de uitlegging, of de uitvoering van huidige overeenkomst zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk